Vitajte na stránke poisťovacieho ombudsmana.

Kedy sa môžem obrátiť na poisťovacieho ombudsmana?

Kedy sa môžem obrátiť na poisťovacieho ombudsmana?

 • Ak som spotrebiteľ (teda som fyzická osoba nepodnikateľ, nekonám v rámci predmetu svojho zamestnania alebo povolania; spotrebiteľom nie je osoba v pozícií poškodeného) a súčasne
 • Domnievam sa, že poisťovňa porušila moje práva spotrebiteľa a zároveň som sa už v poisťovni jeden alebo viac krát bezúspešne sťažoval (túto skutočnosť dokladujem listom alebo e-mailom poisťovni), pričom
 • Poisťovňa, ako druhá strana sporu, je členskou poisťovňou Slovenskej asociácie poisťovní.

Ako môžem podať návrh na začatie konania pred ombudsmanom?

Ako môžem podať návrh na začatie konania pred ombudsmanom?

Písomne

vypísaním a podpísaním formuláru - Návrhu na začatie ARS, zaslanom doporučenou poštou na našu adresu.

E-mailom

vypísaním a podpísaním formuláru - Návrhu na začatie ARS, zaslanom .

Elektronicky 

prostredníctvom elektronického formuláru - Návrhu na začatie ARS.

Ústne do zápisnice

vrámci osobnej konzultácie. Pozrite si časy konzultácií.

Čo je potrebné k návrhu priložiť?

Čo je potrebné k návrhu priložiť?

 • Vyjadrenie členskej poisťovne SLASPO na sťažnosť alebo dôkaz, že som poisťovňu kontaktoval bezvýsledne, t. j. v lehote 30 dní od odoslania mojej sťažnosti poisťovňa neodpovedala, resp. neodpovedala vôbec,
 • Kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú, najmä poistná zmluva a všetky jej súčasti a prílohy, t. j. poistné podmienky a ďalšie dojednania, príp. záverečná likvidačná správa, resp. iná komunikácia s poisťovňou alebo fotodokumentácia,

V akých prípadoch ombudsman môj návrh odmietne alebo môže odmietnuť

Odmietne

 • ak môj návrh, vyhodnotený ombudsmanom ako neúplný, nedoplním v lehote 15 dní
 • ak ombudsman nemá príslušnosť riešiť môj spor, napr. uplatňujem si nárok na náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode
 • ak už v mojej veci bolo skôr začaté iné ARS alebo už rozhodnuté súdom alebo rozhodcovským súdom alebo už uzatvorená dohoda o mediácií alebo už ukončené ARS,
 • ak by išlo o opakovaný návrh v tej istej veci bez nových skutočností,
 • v prípade anonymného návrhu,
 • ak by bolo SLASPO vyčiarknuté zo zoznamu subjektov ARS.

Môže odmietnuť

 • ak som návrh podal po uplynutí 1 roka od zamietnutia mojej sťažnosti poisťovňou,
 • ak som návrh podal po uplynutí 1 roka od neodpovedania poisťovne v 30-dňovej lehote,
 • ak je hodnota môjho sporu menej ako 20 €,
 • ak podávam opakovaný návrh bez nových skutočností,
 • ak je zrejmé, že ARS  bude možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

ARS = Alternatívne riešenie sporu

Je mimosúdny spôsob riešenia sporu, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia daného sporu. Na rozdiel od súdneho konania práve ARS predstavuje možnosť riešiť spor s poisťovňou rýchlo, efektívne, menej formálne a tiež bezplatne. Predmetom ARS nie sú nároky na náhradu škody!

Slovenská asociácia poisťovní je zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva SR ako subjekt alternatívneho riešenia sporov a na tento účel zriadila Útvar ombudsmana, a to v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov transponujúcom smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Činnosť ombudsmana sa tiež riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.“

Ďalšie informácie podľa § 10 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. si môžete stiahnuť tu.

 

Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.