Vitajte na stránke poisťovacieho ombudsmana.

Kedy sa môžem obrátiť na poisťovacieho ombudsmana?

Kedy sa môžem obrátiť na poisťovacieho ombudsmana?

 • Ak som spotrebiteľ (teda som fyzická osoba nepodnikateľ, nekonám v rámci predmetu svojho zamestnania alebo povolania)  a súčasne
 • Domnievam sa, že poisťovňa porušila moje práva spotrebiteľa a zároveň som sa už v poisťovni jeden alebo viac krát bezúspešne sťažoval (túto skutočnosť dokladujem listom alebo e-mailom poisťovni), pričom
 • Poisťovňa, ako druhá strana sporu, je členskou poisťovňou Slovenskej asociácie poisťovní.

Ako môžem podať návrh na začatie konania pred ombudsmanom?

Ako môžem podať návrh na začatie konania pred ombudsmanom?

Elektronicky pripravujeme

prostredníctvom formuláru.

 

Písomne

doporučenou poštou na našu adresu alebo .

 

Ústne do zápisnice

vrámci osobnej konzultácie. Pozrite si časy konzultácií.

Čo je potrebné k návrhu priložiť?

Čo je potrebné k návrhu priložiť?

 • Vyjadrenie členskej poisťovne SLASPO na sťažnosť alebo dôkaz, že som poisťovňu kontaktoval bezvýsledne, t. j. v lehote 30 dní od odoslania mojej sťažnosti poisťovňa neodpovedala, resp. neodpovedala vôbec,
 • Kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú, najmä poistná zmluva a všetky jej súčasti a prílohy, t. j. poistné podmienky a ďalšie dojednania, príp. záverečná likvidačná správa, resp. iná komunikácia s poisťovňou alebo fotodokumentácia,

V akých prípadoch ombudsman môj návrh odmietne alebo môže odmietnuť

Odmietne

 • ak môj návrh, vyhodnotený ombudsmanom ako neúplný, nedoplním v lehote 15 dní
 • ak ombudsman nemá príslušnosť riešiť môj spor, napr. môj návrh sa netýka spotrebiteľského sporu z poistnej zmluvy,
 • ak už v mojej veci bolo skôr začaté iné ARS alebo už rozhodnuté súdom alebo rozhodcovským súdom alebo už uzatvorená dohoda o mediácií alebo už ukončené ARS,
 • ak by išlo o opakovaný návrh v tej istej veci bez nových skutočností,
 • v prípade anonymného návrhu,
 • ak by bolo SLASPO vyčiarknuté zo zoznamu subjektov ARS.

Môže odmietnuť

 • ak som návrh podal po uplynutí 1 roka od zamietnutia mojej sťažnosti poisťovňou,
 • ak som návrh podal po uplynutí 1 roka od neodpovedania poisťovne v 30-dňovej lehote,
 • ak je hodnota môjho sporu menej ako 20 €,
 • ak podávam opakovaný návrh bez nových skutočností,
 • ak je zrejmé, že ARS  bude možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

ARS = Alternatívne riešenie sporu

Je mimosúdny spôsob riešenia sporu, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia daného sporu. Na rozdiel od súdneho konania práve ARS predstavuje možnosť riešiť spor s poisťovňou rýchlo, efektívne, menej formálne a tiež bezplatne.

Slovenská asociácia poisťovní je zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva SR ako subjekt alternatívneho riešenia sporov a na tento účel zriadila Útvar ombudsmana, a to v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov transponujúcom smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Činnosť ombudsmana sa tiež riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.“

Ďalšie informácie podľa § 10 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. si môžete stiahnuť tu.

 

Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.